Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 61/2016

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Rozhodnutia a oznámenia orgánov verejnej moci
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Výroky audítorov k účtovným závierkam nadácií
Povinne zverejňované zmluvy