Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007024
Spisová značka: 32K/56/2014
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného malého konkurzu na majetok úpadcu : Miroslav Grác, nar. 9.12.1975, bytom Oponice 15, ktorého správcom je Ing. Ladislav Bódi, so sídlom kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, o odvolaní správcu, takto
Rozhodnutie: Odvoláva Ing. Ladislava Bódiho, so sídlom kancelárie správcu Mariánska 6, 949 01 Nitra, z funkcie správcu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 23.3.2016
JUDr. Adriana Kunkelová,
Dlžník
Názov : Miroslav Grác
IČO :
Adresa : 15 , Oponice 95614
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Miroslav Grác
IČO :
Adresa : 15 , Oponice 95614