Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006999
Spisová značka: 6K/26/2013
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Šmid, nar. 03.10.1961, bytom Rajecká 15, 821 07 Bratislava, správcom ktorého je JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom kancelárie Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1382, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
Rozhodnutie: Súd povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo SR, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, so zistenými pohľadávkami v celkovej sume 120 Eur.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) písomne, dvojmo, prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 zák. č 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2016
Mgr. Angela Balázsová,
Dlžník
Názov : Ján Šmid
IČO :
Adresa : Rajecká 15, Bratislava 82107 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Ján Šmid
IČO :
Adresa : Rajecká 15, Bratislava 82107 Slovenská republika