Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Krajliková - INA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 279 170
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : +421 45 202 89 38, office@skpks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 1R/12/2015 S1359
Spisová značka súdneho spisu : 1R/12/2015
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, reštrukturalizačný správca dlžníka Ingrid Krajliková – INA, so sídlom V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, IČO: 48 279 170, po doručení žiadosti veriteľského výboru týmto v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 21.04.2016 na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, o 14:30 hod.

Program schôdze veriteľov:

1. Otvorenie schôdze

2. Rozprava

3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu

4. Záver

Právo zúčastniť sa schvaľovacej schôdze má každý účastník plánu. Prezentácia sa začína o 14:20 hod., pričom všetci účastníci plánu sa musia pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti, ich zástupcovia sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 4 ZKR, sa môže účastník plánu zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená. Účasť dlžníka je povinná. V zmysle ustanovenia § 146 ods. 5 ZKR je schvaľovacia schôdza uznášaniaschopná, ak je prítomný aspoň jeden účastník plánu. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Právo hlasovať nemajú účastníci plánu zaradení do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu týchto pohľadávok, ako aj účastníci plánu zaradení do skupiny pre nezabezpečené pohľadávky v rozsahu pohľadávok popretých čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti. Právo hlasovať nemá účastník plánu zaradený do skupiny pre plánom nedotknuté pohľadávky v rozsahu takejto pohľadávky a veriteľ pohľadávky popretej čo do právneho dôvodu alebo vymáhateľnosti v rozsahu takejto pohľadávky, ak mu nebolo priznané hlasovacie právo. Na každé jedno euro zistenej sumy zistenej pohľadávky má účastník plánu jeden hlas. Podmienený veriteľ môže na schvaľovacej schôdzi hlasovať len vtedy, ak vznik ním prihlásenej a zistenej podmienenej pohľadávky závisí od splnenia záväzku podmieneným veriteľom za dlžníka a veriteľ oprávnený požadovať splnenie záväzku od podmieneného veriteľa na schvaľovacej schôdzi v rozsahu podmienenej pohľadávky svoje hlasovacie právo neuplatní alebo si svoju pohľadávku v rozsahu podmienenej pohľadávky v reštrukturalizácii neprihlási. Toto právo podmienenému veriteľovi zanikne, ak sa vznik ním prihlásenej podmienenej pohľadávky stane nemožným; o tom je podmienený veriteľ povinný informovať správcu, len čo sa o tejto skutočnosti dozvie, inak zodpovedá iným veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla. Ak je podmienených veriteľov, ktorí sú povinní plniť za dlžníka tomu istému veriteľovi pre tú istú pohľadávku, viac, môžu vykonávať hlasovacie práva spojené s ich prihlásenými podmienenými pohľadávkami, len ak si zvolia spoločného zástupcu; tieto hlasovacie práva pritom môžu vykonávať len v rozsahu, v akom sú povinní plniť za dlžníka.

V zmysle ustanovenia § 146 ods. 6 ZKR na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Ak bolo hlasovanie schvaľovacej schôdze o prijatí plánu odročené, za prijatie plánu možno hlasovať aj písomne. Písomné hlasovanie je platné, ak je doručené správcovi najneskôr deň pred hlasovaním o prijatí plánu, pravosť podpisu písomne hlasujúceho je úradne osvedčená a z obsahu písomného hlasovania je nepochybné, či hlasujúci hlasoval za prijatie plánu alebo proti prijatiu plánu. Výsledky písomného hlasovania spracuje správca do zápisnice o písomnom hlasovaní.

Veriteľský výbor na svojom treťom zasadnutí prijal uznesenie, ktorým schválil prepracovaný reštrukturalizačný plán, predložený veriteľskému výboru dlžníkom ako predkladateľom plánu a odporučil, aby účastníci plánu oprávnení hlasovať o jeho schválení hlasovali za jeho prijatie. Zároveň veriteľský výbor požiadal správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze podľa ustanovenia § 146 ods. 1 ZKR.

Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu v kancelárii správcu na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Termín oboznámenia sa s plánom je potrebné vopred dohodnúť so správcom písomne alebo e-mailom na adrese: office@skpks.sk

SKP, k.s., správca