Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007065
Spisová značka: 3K/1/2013
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOVOMONT KRÁSNO, s.r.o., so sídlom Kysucká cesta č. 1, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 36 394 521, správcom ktorého je JUDr. Marek Olekšák, so sídlom kancelárie Helsinská 33, 036 08 Martin, v časti o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s. Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
Rozhodnutie: Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina vo výške 246,70 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 170 a 171 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, Daňový úrad Žilina zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, a to v časti postúpených pohľadávok.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Autor
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2016
JUDr. Mária Kalašová,
Dlžník
Názov : KOVOMONT KRÁSNO, s.r.o.
IČO : 36394521
Adresa : Kysucká cesta 1, Krásno nad Kysucou 02302 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : KOVOMONT KRÁSNO, s.r.o.
IČO : 36394521
Adresa : Kysucká cesta 1, Krásno nad Kysucou 02302 Slovenská republika