Insolvenční Rejstřík ČR

Všeobecné obchodné podmienky služby vestnikonline.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) definujú obchodný vzťah medzi klientom služby vestnikonline.sk a prevádzkovateľom služby vestnikonline.sk, a to v rozsahu práv, povinností a zmluvných podmienok stanovených týmito VOP.

 1. Definícia základných pojmov
  1. Prevádzkovateľom služby vestnikonline.sk je obchodná spoločnosť DevApp s.r.o. so sídlom: Moyzesova 46, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 44 587 953, DIČ: 2022810339 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

   Telefónny kontakt na prevádzkovateľa je +421/55/6251257, e-mailový kontakt na prevádzkovateľa je info@vestnikonline.sk.
  2. Klientom služby vestnikonline.sk je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby monitoringu obchodného vestníka, t.j. uzatvorí s prevádzkovateľom Zmluvu o monitoringu Obchodného vestníka SR podľa ustanovenia čl. II týchto VOP.
  3. Obchodným vestníkom SR sa na účely týchto VOP rozumie informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, prostredníctvom ktorého povinné osoby zverejňujú údaje o sebe, o svojej činnosti alebo o činnosti tretích osôb v zmysle zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Obchodnom vestníku“) a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 2. Zmluva o monitoringu Obchodného vestníka SR
  1. Zmluvu o monitoringu Obchodného vestníka SR uzatvára klient s prevádzkovateľom.
  2. Predmetom Zmluvy o monitoringu Obchodného vestníka SR je záväzok prevádzkovateľa monitorovať výskyt klientom určených právnických a fyzických osôb v Obchodnom vestníku SR vo všetkých klientom vybraných kapitolách, v ktorých sa zverejňujú konkrétne údaje v Obchodnom vestníku SR v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 Zákona o Obchodnom vestníku a záväzok klienta zaplatiť za to prevádzkovateľovi stanovenú cenu.
  3. Cena za využívanie služby „monitoringu OV SR“ vestnikonline.sk za Balík Základ predstavuje sumu 89,- € bez DPH na obdobie jedného roka a za Balík Profi predstavuje sumu 229,- € bez DPH na obdobie jedného roka.
  4. Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o monitoringu Obchodného vestníka SR prevádzkovateľ sprístupní klientovi priestor na vytvorenie databázy sledovaných osôb, do ktorej si klient môže, v určenom počte, zadať identifikačné údaje osôb, o ktorých sledovanie má záujem. Párovacím identifikátorom je IČO alebo dátum narodenia sledovanej osoby.
  5. Zmluva o monitoringu Obchodného vestníka SR nadobúda účinnosť až po riadnom uhradení ceny klientom a po overení emailvej adresy klienta.
  6. V prípade ak klient je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, tak sa zmluvné strany dohodli, že po úhrade ceny služby a overení emailovej adresy klienta, klient nie je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   Na účel tohto ustanovenia VOP sa uhradením ceny služby a overenia email adresy rozumie skutočnosť, že klient udeľuje výslovný súhlas na poskytnutie služby vestnikonline.sk a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a zároveň, že došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  7. Klient nie je oprávnený zriadiť ďalší užívateľský účet inej osobe ako osobe, ktorá je s ním v pracovnom pomere alebo v inom obdobnom zamestnaneckom alebo obchodnom vzťahu. Porušenie tohto ustanovenia klientom sa považuje za závažné porušenie obchodným podmienok, ktoré bude mať za následok okamžité odstúpenie prevádzkovateľa od Zmluvy o monitoringu Obchodného vestníka SR bez predchádzajúceho písomného upozornenia s tým, že zostávajúca časť ceny služby už uhradenej klientom sa klientovi nevráti a považuje sa za uhradenú zmluvnú pokutu klientom za porušenie povinnosti podľa tohto ustanovenia VOP.
 3. Spôsob platby a fakturácia
  1. Klient uhrádza cenu za poskytnutie služby vestnikonline.sk prostredníctvom služby TrustPay, ktorú pre prevádzkovateľa zabezpečuje spoločnosť Trust Pay a.s.. Tento spôsob úhrady je určený pre internet banking klientov všetkých retailových bánk na Slovensku1, platbu platobnou kartou alebo vkladom na účet.
  2. Kedykoľvek pred zrealizovaním platby je klient oprávnený svoju objednávku služby vestnikonline.sk zrušiť.
  3. Po zaplatení ceny za poskytnutie služby vestnikonline.sk bude klientovi zaslaná na email faktúra obsahujúca všetky povinné obsahové náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
  4. Klient sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa ustanovenia § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná na ním zadanú e-mailovú adresu a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia.
 4. Ochrana osobných údajov
  1. Klient prehlasuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov") súhlasí, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi pri uzatvorení Zmluvy o monitoringu Obchodného vestníka SR (ďalej len „osobné údaje").
  2. Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany prevádzkovateľa, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.
  3. Klient a Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ poveril spracúvaním jeho osobných údajov sprostredkovateľa.
  4. Informácie a osobné údaje, ktoré klient poskytne prevádzkovateľovi pri uzatvorení Zmluvy o monitoringu Obchodného vestníka SR, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia služby vestnikonline.sk a nebudú komerčne využívané ani poskytnuté tretím stranám.
 5. Obmedzenie právnej zodpovednosti
  1. Všetky informácie sprístupnené prostredníctvom služby vestnikonline.sk majú informatívny charakter.
  2. Prevádzkovateľ, v prípade uzatvorenia Zmluvy o monitoringu Obchodného vestníka SR, garantuje zhodu údajov a informácií poskytovaných prostredníctvom služby vestnikonline.sk s obsahom oficiálneho vydania Obchodného vestníka SR vydaného Ministerstvom spravodlivosti SR a zverejnenom na jeho webovom sídle, a to v rozsahu stanovenom v bode 2.4. týchto VOP.
  3. Vzhľadom na skutočnosť, že informácie a údaje zverejnené v Obchodnom vestníku SR prevádzkovateľ preberá priamo od vydavateľa Obchodného vestníka SR bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom zasahoval do ich obsahu, prevádzkovateľ nezodpovedá za chybné informácie a údaje poskytnuté klientovi prostredníctvom služby vestnikonline.sk a ani za prípadnú škodu, ktorá v tejto súvislosti môže klientovi vzniknúť.
 6. Reklamácie
  1. Prevádzkovateľ prijíma len tie reklamácie, ktoré mu boli doručené v písomnej forme, t.j. e-mailom na e-mailovej adrese info@vestnikonline.sk, alebo listom zaslaným na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa.
  2. Reklamácie, ktoré sa budú týkať skutočností z pred viac ako troma mesiacmi pred doručením reklamácie prevádzkovateľ nemôže z technických dôvodov prijať.
  3. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý Klient reklamuje.
  4. Prevádzkovateľ sa ku skutočnostiam uvedeným v reklamácii klienta vyjadrí hneď ako to bude možné, najneskôr však do 28 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
 7. Záverečné ustanovenia
  1. Ak nie je výslovne uvedené inak, tieto VOP tvoria úplné zmluvné dojednanie medzi klientom a prevádzkovateľom pri poskytovaní služby vestnikonline.sk.
  2. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP bude protiprávne, neplatné alebo nevynútiteľné z akéhokoľvek dôvodu, bude predmetné ustanovenie oddelené od týchto VOP a platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP tým nie je dotknutá.
  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť oboznámiť klientov so zmenami týchto VOP je splnená zverejnením ich aktuálneho znenia na portáli vestnikonline.sk.
  4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.07.2015.
Stiahnuť ako PDF