Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007006
Spisová značka: 2K/77/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Oravec, nar. 17. 09. 1987, bytom Panické Dravce 26, 985 32 Panické Dravce, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Mariana Matulová, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica, takto
Rozhodnutie: O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Marianu Matulovú, so sídlom kancelárie Železničiarska 9, 974 01 Banská Bystrica. U s t a n o v u j e správcu konkurznej podstaty JUDr. Jaroslava Jakubča, so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Autor
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.03.2016
Mgr. Zuzana Antalová,
Dlžník
Názov : Peter Oravec
IČO :
Adresa : Panické Dravce 26, Panické Dravce 98532 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Peter Oravec
IČO :
Adresa : Panické Dravce 26, Panické Dravce 98532 Slovenská republika