Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007011
Spisová značka: 30K/12/2013
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu Truck Center Košice s.r.o., Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980 o návrhu navrhovateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 na povolenie vstupu do konania takto
Rozhodnutie: Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 namiesto pôvodného veriteľa: Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 69 Bratislava, IČO: 35 865 491 do pohľadávok vedených na tunajšom súde pod č. 36 až č. 38.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prechod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach na Okresnom súde Košice I. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 205 ods. 1 O.s.p.).
Autor
Okresný súd Košice I dňa 21.3.2016
JUDr. Juraj Komár,
Dlžník
Názov : Truck Center Košice s.r.o.
IČO : 31661980
Adresa : Topasová 52, Košice 04011 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.
IČO : 35865491
Adresa : Tomášikova 48, Bratislava 83269 Slovenská republika
Názov : Truck Center Košice s.r.o.
IČO : 31661980
Adresa : Topasová 52, Košice 04011 Slovenská republika
Názov : SHELL Slovakia s.r.o.,
IČO : 31361081
Adresa : Einsteinova 23, Bratislava 85101 Slovenská republika