Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007061
Spisová značka: 25K/23/2010
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOS-HK, s.r.o., IČO: 36 258 938, Závalie 9/C, 920 01 Hlohovec, správcom ktorého je: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie: Robotnícka 79, Senica, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, o potvrdenie prevodu pohľadávky , takto
Rozhodnutie: Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou so sídlom Žellova 2, 829 24 Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v celkovej výške 770,00 eur.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu, ktorého smeruje. Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Autor
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 23.3.2016
JUDr. Veronika Židek,
Dlžník
Názov : SOS-HK,
IČO : 36258938
Adresa : Závalie 9/C, Hlohovec 1 92001 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : SR - Daňové riaditeľstvo SR
IČO : 00634816
Adresa : Podzámska 39, Hlohovec 1 92001 Slovenská republika