Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007000
Spisová značka: 6K/34/2011
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TEMPARANO, s.r.o., so sídlom Panenská 34, 811 03 Bratislava, IČO: 44 175 914, správcom ktorého je Mgr. Peter Zemko, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn. správcu: S 1417, uznesením č. k. 6K/34/2011-263 zo dňa 19.02.2016 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2016.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2016
Mgr. Dominika Jalčová,
Dlžník
Názov : TEMPARANO, s.r.o.
IČO : 44175914
Adresa : Panenská 34, Bratislava 81103 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : TEMPARANO, s.r.o.
IČO : 44175914
Adresa : Panenská 34, Bratislava 81103 Slovenská republika