Insolvenční Rejstřík ČR

Význam sledovania obchodného vestníka

V dnešnej dobe, ktorá je poznačená množstvom zmien zákonov, nezaplatených faktúr a rýchlymi zmenami, úspech pri výkone podnikateľskej či nepodnikateľskej činnosti závisí predovšetkým od miery informovanosti. Dostatok aktuálnych informácií vedie k prijatiu správnych rozhodnutí a podniknutiu správnych krokov na ochranu svojich finančných, ako aj nefinančných záujmov. Z tohto pohľadu, Obchodný vestník nepochybne predstavuje jedinečným zdrojom aktuálnych informácií potrebných pre ochranu záujmov subjektov z podnikateľského, komunálneho ako aj neziskového sektoru.

Viac než 40 zákonov upravuje subjektom z podnikateľského, komunálneho a neziskového sektora povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku údaje o svojej činnosti, o sebe alebo o činnosti tretích osôb, ktoré z pohľadu práva môžu ovplyvniť aj postavenie a činnosť ďalších osôb. Ide predovšetkým o informácie, ktoré

  1. indikujú zmeny vo vnútre subjektu, napríklad informácie o zmene názvu/obchodného mena, sídla, o zmene štatutárnych orgánoch a vlastníckych štruktúr, tieto informácie sa uverejňujú nielen o podnikateľských subjektoch, ale aj o nadáciách, neinvestičných fondoch,
  2. prinášajú nové obchodné príležitosti v podobe možnosti zúčastniť sa verejnej súťaže, upísať nové akcie spoločnosti, získať majetok za nižšie náklady v rámci dražby alebo odpredaju majetku napríklad v rámci konkurzného konania, uchádzať sa o štátnu pomoc alebo inú formu podpory,
  3. sú nevyhnutné pre ochranu pred nevymožiteľnosťou pohľadávok voči dlžníkom, ako napríklad informácie o znížení základného imania, o začatí konania o zrušení spoločností bez likvidácie, o vstúpení subjektu do konkurzu alebo reštrukturalizácie, výzvy likvidátorov na uplatnenie pohľadávok, nakoľko včasným uplatnením svojich práv je
  4. dotvárajú obraz o pôsobení určitého subjektu v rámci predmetu jeho činnosti, ktoré neskôr môžu byť použité v rámci rozhodovania o uzatvorení nového partnerstva, resp. zmluvného vzťahu s týmto subjektom, napríklad uzatvorenie zmlúv so subjektom z verejného sektora, informácie o spôsobe použitia poukázaného podielu zaplatenej dane (2%).

Informácie, ktoré sa zverejňujú v obchodnom vestníku sú významné nielen pre podnikateľov, ale aj pre mestá a obce, ako aj pre organizácie z neziskového sektora, a teda pre každého, kto pri výkone svojej činnosti vstupuje do rôznych typov právnych vzťahov. Získavanie aktuálnych informácií o právnom postavení zmluvných partnerov je dôležité najmä v prípade miest a obcí, ktoré hospodária s verejnými financiami a majú zákonom stanovenú povinnosť používať všetky právne prostriedky na ochranu verejných financií, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov.

Prostredníctvom dôsledného sledovania obchodného vestníka možno jednoduchým spôsobom zvýšiť úroveň ochrany Vašich pohľadávok. Včasné uplatnenie pohľadávky, či už do konkurzu, reštrukturalizácie, likvidácie alebo pri znížení základného imania, resp. pri zmene právnej formy, síce, s výnimkou prípadu reštrukturalizácie, nespôsobuje zánik nároku na ich uspokojenie a negarantuje vymožiteľnosť a uspokojenie tejto pohľadávky, ale

  1. v prípade konkurzu poskytuje záruku, že budete môcť uplatňovať všetky práva, ktoré sú s Vašou pohľadávkou spojené, napríklad nestratíte zabezpečenie pohľadávky, pokiaľ bolo poskytnuté, môžete vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva priznané zákonom,
  2. v prípade likvidácie zvyšuje predpoklad uspokojenia včas prihlásených pohľadávok, nakoľko neprihlásenie pohľadávky včas môže mať za následok zmarenie šance na jej uspokojenie z dôvodu, že medzičasom môže byť likvidácia ukončená a dlžník môže byť vymazaný,
  3. v prípade zníženia základného imania, resp. zmeny právnej formy, nadobúdate právo na poskytnutie zabezpečenia neuhradených pohľadávok dostatočným spôsobom.