Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melánia Medzvecová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Trieda SNP 446/3, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1960
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Ján Korčmároš
Sídlo správcu: Holubyho 14, 04001 Košice
Kotakt na správcu : 0905454413, jan.korcmaros@euro-centrum.sk
Spisová značka správcovského spisu : 32K/4/2015 S1198
Spisová značka súdneho spisu : 32K/4/2015
Druh podania : Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

2. Typ súpisovej zložky majetku: obchodný podiel úpadkyne v obchodnej spoločnosti Medzvec s.r.o., Trieda SNP 446/3, Košice - Západ 040 11, IČO: 44 542 704

Suma: 5 000 eur

Právny dôvod: § 148 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5 000 eur

V Košiciach, 23.3.2016         

Ing. Ján Korčmároš, správca podstaty