Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 61/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 31.3.2016
 • Značka:
 • X002258
JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s r.o., 946 31 Chotín 334
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 32512014-1
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Izonil Slovakia, spol. s r.o., 946 31 Chotín 334
II. Sídlo/bydlisko Školská 394901 Nitra
a) Názov ulice/verejného priestranstva Školská
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Nitra d) PSČ 94901
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný , oddiel: , vložka číslo:
IV. IČO/ dátum narodenia 31409547
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Jany Jánoškovej, Štefánikova trieda 27, 949 01 Nitra
D. Dátum konania dražby 22. 03. 2016
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby tretie
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti – pozemky a stavby vedené na LV č. 3044 v obci Chotín, katastrálne územie: Chotín, okres Komárno, ako:

Parcela registra „C“ číslo 3356/1 – zast.plochy a nádvoria o výmere 11 991 m2

Parcela registra „C“ číslo 3356/6 – zast.plochy a nádvoria o výmere 1267 m2

Stavby:

Kultúrny dom súp.č. 324 postavený na parc.č. 3356/6

 

Parcela registra „C“ číslo 3356/15 – zast.plochy a nádvoria o výmere 368 m2

Parcela registra „C“ číslo 3356/16 – zast. plochy a nádvoria o výmere 1191 m2

Stavby:

Administratívna budova súp.č. 322 postavená na parc.č. 3356/15

 

Nehnuteľnosti boli zapísané v súpise zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 93/2015 zo dňa 19.05.2015 ako ODDELENÁ PODSTATA č. 1 v prospech oddeleného veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99  Bratislava, IČO: 35 776 005.

H. Opis predmetu dražby

Kultúrny dom súp.č. 324 postavený na parc.č. 3356/6 a zast. plochy a nádvoria p.č.: 3356/1 a Administratívna budova súp.č. 322 postavená na parc.č. 3356/15 a zast. plochy a nádvoria p.č. 3356/16 sú umiestnené v zastavanom území obce.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

V prírode sa jedná o stredisko č. 1  - Kultúrny dom a Administratívna budova, ktoré je momentálne v dezolátnom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na predmete dražby, zapísanom na LV č. 3044 pre katastrálne územie Chotín viaznu nasledovné ťarchy:
- Záložné právo V-1468/2002 v prospech Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na zabezpečenie pohadávky s príslušenstvom na parc.č. 3356/1,3356/6 so stavbou s.č. 324, parc.č. 3356/15 so stavbou s.č. 322, parc.č. 3356/16, 3815/104, 3815/344 so stavbou s.č.334, parc.č.3815/372 so stavbou s.č. 334, parc.č. 3815/374 so stavbou s.č.334, č.zml.: 210321/PA12042002.
- Záložné právo v prospech DÚ Hurbanovo na zabezp.daň.pohľ. č. 619/230/14855/03/Fab na parc.č.3356/15 so stavbou s.č. 322, Z-2277/03.
- Exekučný príkaz EX 1080/2002, EX1079/2002, Z-2813/03 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na p.č. 3356/1,3356/6 so stavbou s.č. 324, 3356/15 so stavbou s.č.322, 3356/16,3815/104,3815/344 so stavbou s.č.334, 3815/372 so stavbou s.č.334,3815/374 so stavbou s.č.334 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó, ÉÚ Komárno – pol.79/03
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-5063/05 v prospech DÚ Hurbanovo, Komárňanská 147, 974 01 Hurbanovo, na zabezpečenie daňového nedoplatku č.zml.619/320/15063/05/Domo na p.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374.
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-5064/05 v prospech DÚ Hurbanovo, Komárňanská 147, 974 01 Hurbanovo, na zabezpečenie daňového nedoplatku č.zml.619/320/15056/05/Domo na p.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374.
- Exekučný príkaz EX839/05, P1-146/06 zriadením ex.záložného práva v prospech Sociálna poisťovňa, Bratislava, ul. 29. Augusta č.8, IČO: 30807484,pob. Komárno, Petofiho 7 na p.č. 3356/1,3356/6 so stavbou s.č. 324, 3356/15 so stavbou s.č.322, 3356/16,3815/104,3815/344 so stavbou s.č.334, 3815/372 so stavbou s.č.334,3815/374 so stavbou s.č.334, 3815/374 so stavbou s.č. 334 (EÚ Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga.
- Exekučný príkaz EX 3388/06, P1-1123/06, zriadením exekučného záložného práva v prospech Dôvera ZP a.s., Bratislava, pobočka Nitra, Štefánikova 21, 949 01 Nitra, IČO: 35942479 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Šaľa, súdny exekútor JUDr. Ľubomír Pekár).
- Exekučný príkaz EX 3389/06, P1-1091/06, so zriadením exekučného záložného práva v prospech Dôvera ZP a.s., Bratislava, pobočka Nitra, Štefánikova 21, 949 01 Nitra, IČO: 35942479 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Šaľa, súdny exekútor JUDr. Ľubomír Pekár).
- Exekučný príkaz EX 3387/06, P1-1124/06, so zriadením exekučného záložného práva v prospech Dôvera ZP a.s., Bratislava, pobočka Nitra, Štefánikova 21, 949 01 Nitra, IČO: 35942479 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Šaľa, súdny exekútor JUDr. Ľubomír Pekár).
- Exekučný príkaz EX 533/07, P1-201/08, na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 05.02.2008 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, zast. riaditeľkou pobočky JUDr. Evou Chebeňovou na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Dunajská Streda, súdny exekútor JUDr. Rudolf Varga).
- Exekučný príkaz EX 955/2008, P1-1431/05 zriadením exekučného záložného práva v prospech Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Malá Jarková 18, Komárno, IČO: 35 937 874 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 243/04, P1-1648/08 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávneného Strojnákup a.s., Vajnorská 136, Bratislava, IČO: 35 721 685 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 4018/07, EX4056/07, EX4058/07, P1-1647/08 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa, Ul. 29. Augusta 8-10, Bratislava, IČO: 30807484 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing.Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 2488/07, P1-1658/08 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávnenému: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Krajská pob. Mostná 58 na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 31672007, P1-1675/08 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grosslingová 5, Bratislava, IČO: 30796482 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 974/08 zo dňa 02.04.2009, P1-370/09 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava na pozemky 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Žilina, súdny exekútor JUDr. Jozef Kaduch).
- Exekučný príkaz EX 69/09 zo dňa 18.06.2009, P1-645/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Pálinkás Peter – LA casa, Radvanská cesta 1201/10, 946 32 Marcelová, IČO: 11899131 na pozemky.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Gabriel Szénasi).
- Exekučný príkaz EX 791/2009 zo dňa 04.09.2009, P1-1033/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Grosslingová 5, Bratislava, IČO: 30 796482 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 2923/2008 zo dňa 10.09.2009, P1-1063/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávnenému: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 178/2009 zo dňa 27.09.2009, P1-1154/09 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, Petofiho 7, 945 79 Komárno, IČO: 30807484 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nitra, súdny exekútor Mgr. Ivan Jambor).
- Exekučný príkaz EX 239/09 P1-1340/09 zriadením exekučného záložného práva zo dňa 25.10.2009 v prospech oprávneného Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nitra, súdny exekútor Mgr. Ivan Jambor).
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva Z-3968/09 v prospech Obce Chotín, č. 486, 946 31 Chotín, IČO: 00 306 461 na zabezpečenie daňových pohľadávok č. rozhodnutia 300/2009 na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374.
- Exekučný príkaz EX 78/2009 zo dňa 11.01.2010 P1-124/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného Cargo-Partner SR, s.r.o., IČO: 31358152, Kopčianska 2, Bratislava na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Bratislava, súdny exekútor Mgr. Miroslav Lupták).
- Exekučný príkaz EX 15/10 P1-392/10 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného J.P.PLAST Slovakia spol. s r.o. , IČO: 31618065, Hasičká 4, 97101 Prievidza na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Prievidza, súdny exekútor JUDr. Martin Bujna).
- Exekučný príkaz EX 400/09 zo dňa 30.03.2010, P1-857/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Komárno, Petofiho 7, 945 79 Komárno, IČO: 30807484 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nitra, súdny exekútor Mgr. Ivan Jambor).
- Exekučný príkaz EX 3702/09 zo dňa 29.09.2010, P1-2938/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25, IČO: 30796482 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 4126/09 zo dňa 30.09.2010, P1-3017/10 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: SR-Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, Bratislava 25, IČO: 30796482 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Nové Zámky, súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek).
- Exekučný príkaz EX 46/09 zo dňa 02.02.2011, P1-421/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Szép Tibor Ing., IČO: 11714018 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ing. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 86/05 zo dňa 14.04.2011, Z-2061/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Komárno, Petofiho 7, 945 79 Komárno, IČO: 30807484 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 501/97, EX502/97, Z-5799/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, pobočka Komárno, na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Beata Boncseková).
- Exekučný príkaz EX 284/03 zo dňa 10.10.2011, Z-5903/11 zriadením exekučného záložného práva zo dňa 11.12.2008 v prospech oprávnenému: Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno teraz Slovenská konsolidačná a.s. Bratislava na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Beata Boncsekova).
- Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostia č. 619/320/16003/11/Fab zo dňa 20.09.2011, Z-6398/11 v prospech Daňového úradu Hurbanovo, Komárňanská 147, 947 01 Hurbanovo na zabezpečenie daňového nedoplatku na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374.
- Exekučný príkaz EX 484/2003 zo dňa 05.11.2011, Z-6401/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Komárno, po postúpení pohľadávky: Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno, Komárno, Petofiho 7, IČO: 30807484 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 669/2011, EX1076/2011, EX1452/2011, EX1557/2011, EX1661/2011, EX1662/2011, EX1663/2011, EX1664/2011, EX1665/2011, EX1666/2011, EX1667/2011, EX1668/2011, EX1669/2011, EX1670/2011, EX2162/2011, EX2164/2011, EX2165/2011 zo dňa 05.11.2011, Z-6400/11 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno, Komárno, Petofiho 7, IČO: 30807484 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 604/11 zo dňa 03.11.2011, Z-6561/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, Petofiho 7, Komárno na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 2163/2011, Z-7449/11 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, Petofiho 7, Komárno, IČO: 30807484 na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 2891/2011 zo dňa 27.12.2012, Z-6777/12 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, Petofiho 7, Komárno, IČO: 30 807 484 na parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 1920/12 zo dňa 02.01.2013, Z-54/13 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, Petofiho 7, Komárno, na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó).
- Exekučný príkaz EX 3875/12 zo dňa 30.05.2013, Z-273313 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa Bratislava, pobočka Komárno, Petofiho 7, Komárno, na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Komárno, súdny exekútor JUDr. Ladislav Szabó). Pol.56/13 je totožná pol. 48/13
- Exekučný príkaz EX 177/13 zo dňa 01.07.2013, Z-3323/13 zriadením exekučného záložného práva v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa Bratislava na pozemky parc.č. 3356/1,3356/6,3356/15,3356/16,3815/104,3815/344 3815/372,3815/374,3815/434, 3815/435 a na stavby s.č.322 (admin.budova) na p.č.3356/15,s.č. 324 (kultúrny dom) na p.č. 3356/6, s.č. 334 (sklad osív) na p.č.3815/344, s.č. 334 (soc.budova) na p.č. 3815/372, s.č. 334 (sklad) na p.č. 3815/374 (EÚ Bratislava, súdny exekútor JUDr. Libor Samec). Pol. 61/13 je totožná pol. 53/13.

Vydražiteľ nadobudne predmet dražby bez tiarch na ňom viaznucich.


J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 30 835 EUR
K. Najnižšie podanie 24 835 EUR
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Izonil Slovakia, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Školská
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Nitra d) PSČ 949 01
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 31409547
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola stanovená správcom a táto hodnota bola uvedená v súpise majetku. Pri stanovení hodnoty majetku správca vychádzal z hodnoty zastavaných plôch a nádvorí a stavieb v okrese Komárno. Na dražbu organizovanú správcom boli primerane použité ustanovenia osobitného predpisu (zák.č. 527/2002 Z.z.).
Hodnota predmetu dobrovoľnej dražby bola stanovená správcom na sumu 49 670 EUR.