Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007071
Spisová značka: 3K/34/2012
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MALACHYT SK, s. r. o., so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO: 36 436 534, správcom ktorého je Crossdefault Management Group, k.s., so sídlom kancelárie D. Dlabača 28, 010 01 Žilina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto
Rozhodnutie: Potvrdzuje prevod pohľadávok veriteľa Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 3, 829 24 Bratislava vo výške 80 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 75 až 76 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Veriteľovi Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 3, 829 24 Bratislava zanikne zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka tohto konkurzného konania, a to v časti postúpených pohľadávok.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Okresnom súde v Žiline. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, musí byť podpísané a datované. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom vidí odvolateľ nesprávnosť rozhodnutia alebo postupu súdu a čoho sa domáha.
Autor
Okresný súd Žilina dňa 23.3.2016
JUDr. Mária Kalašová,
Dlžník
Názov : MALACHYT SK, s.r.o.
IČO : 36436534
Adresa : Nám. SNP 2/2, Rajec 01501 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : MALACHYT SK, s.r.o.
IČO : 36436534
Adresa : Nám. SNP 2/2, Rajec 01501 Slovenská republika
Názov : Daňový úrad Žilina
IČO :
Adresa : Janka Kráľa 2, Žilina 01001 Slovenská republika
Názov : 3/ Katarína Šichtová
IČO :
Adresa : Baničova 3389/7, Žilina 01001 Slovenská republika