Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007044
Spisová značka: 40K/2/2014
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ARAMIS TRADE s. r. o. v konkurze so sídlom K výstavisku 689, 911 01 Trenčín, IČO 36 348 694, uznesením č.k. 40K/2/2014-397 zo dňa 25.02.2016 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 4 683,10 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 314/1 až 329/16. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Vladimíra Livinková,
Dlžník
Názov : ARAMIS TRADE s.r.o.
IČO : 36348694
Adresa : K výstavisku 689, Trenčín 91101 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : ARAMIS TRADE s.r.o.
IČO : 36348694
Adresa : K výstavisku 689, Trenčín 91101 Slovenská republika
Názov : ARAMIS TRADE s.r.o.
IČO : 36348694
Adresa : K výstavisku 689, Trenčín 91101 Slovenská republika