Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • S000378
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Zväz zdravotne postihnutých Nitrianskeho kraja
Sídlo: Zbehy 309, 95142 Zbehy
IČO: 37854437
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Nájomné za priestory k poskytovaniu sociálneho poradenstva v zmysle Stanov OZ a služby súvisiace s nájmom 2081,55 Priebežné úhrady časti nákladov
2 Telekomunikačné poplatky 282,87 Priebežné úhrady časti nákladov
3 Spotreba el. energie v súvislosti s poskytovaním poradenstva v zmysle stanov 89 Priebežné úhrady časti nákladov
4 Sociálno-rehabilitačný pobyt pre členov Turčianske Teplice a Chorvátsko 507,29 Jednorázová úhrada nákladov
5 Kancelársky materál, poštovné 514,31 Priebežné úhrady časti nákladov
Spolu: 3475.02