Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007025
Spisová značka: 32K/70/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Maria Belanschi rod. Maškarova, nar. 24.1.1968, bytom Oponice 303, 956 14 Oponice, ktorého správcom je JUDr. Erik Solár, so sídlom kancelárie Štefánikova 79, 949 01 Nitra, o určení paušálnej odmeny správcu, takto
Rozhodnutie: I. P r i z n á v a správcovi JUDr. Erikovi Solárovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 79, 949 01 Nitra, paušálnu odmenu v sume 663,88 eura. II. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet správcu JUDr. Erika Solára, so sídlom kancelárie Štefánikova 79, 949 01 Nitra, priznanú paušálnu odmenu v sume 663,88 eura zo zloženého preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D 19 - 126/2015 do 3 dní po právoplatnosti tohto uznesenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2016
JUDr. Ľubica Farkašová,
Dlžník
Názov : Maria Belanschi
IČO :
Adresa : 303 , Oponice 95614 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Maria Belanschi
IČO :
Adresa : 303 , Oponice 95614 Slovenská republika
Názov : Erik Solár, JUDr.
IČO :
Adresa : Levická 886, Vráble 95201 Slovenská republika