Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 619 321
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu: Pekárska 11, 917 01 Trnava
Kotakt na správcu : bilsky.spravca@gmail.com, 033/5591633
Spisová značka správcovského spisu : 25K/40/2015S1477
Spisová značka súdneho spisu : 25K/40/2015
Druh podania : Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.01.2016 č. k. 25K/40/2015-209, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 15/2016 zo dňa 25.01.2016, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: TECHNOLIVING, s.r.o., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 31 619 321, a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava.

Správca v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje vyhotovený súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu TECHNOLIVING, s.r.o.:

A. PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY NA KONKURZNOM ÚČTE

 

Čís. súp.zl.

Banka

Číslo účtu

Dátum transakcie

Popis

Súpisová hodnota

Sporný zápis

 
 

1.

Sberbank Slovensko, a.s.

4200059603/3100

19.2.2016

Vrátenie preddavku
Okresným súdom Trnava

1 659,70 €

 

 
 

V Trnave dňa 24.03.2016

JUDr. Erik Bilský, správca S1477