Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007033
Spisová značka: 38K/46/2013
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. Juraj Klimaszevský, nar. 17.04.1955, bytom Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica (pôvodne: Ing. Juraj Klimaszevský - PRIMEX, s miestom podnikania Lúčky 4433/29, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 37 280 147), ktorého správcom je JUDr. Martina Poláčková, so sídlom kancelárie Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, značka správcu S1691, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, na vstup do konkurzného konania takto
Rozhodnutie: Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa zaniknutej obchodnej spoločnosti Leasing Slovenskej sporiteľne, a. s. so sídlom Tomášikova 48, 832 69 Bratislava, IČO 35 856 491, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 25 248,98 eura, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. 37 a v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 29 748,46 eura, ktorá je vedené v zozname pohľadávok pod č. 38.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis a dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha (§ 42 ods. 3, 205 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov).
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
JUDr. Hana Hubináková,
Dlžník
Názov : Juraj Klimaszevský
IČO : 37280147
Adresa : Lúčky 4433/29, Považská Bystrica 01701 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : FKH elektro, s.r.o.
IČO : 36372358
Adresa : Nobelovo nám. 1260/5, Bratislava 85101 Slovenská republika
Názov : Juraj Klimaszevský
IČO : 37280147
Adresa : Lúčky 4433/29, Považská Bystrica 01701 Slovenská republika