Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 61/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 31.3.2016
 • Značka:
 • X002255
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 167-2015
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 54
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Hotel 21, Nerudova 8, 821 04 Bratislava, Kongresová miestnosť na 1. posch.
D. Dátum konania dražby 05. 05. 2016
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

998

Bratislava

Rača

Bratislava III

BA - m.č. Rača

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

17227

Záhrady

219

17228

Zastavané plochy a nádvoria

427

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

2404

17228

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 2404 je situovaný na Račianskej ulici v Bratislave - mestskej časti Rača, na pozemku p.č. 17228. Ohodnocovanú nehnuteľnosť predstavuje samostatne stojací rodinný dom s predzáhradkou, dvorom a záhradou. Jedná sa o 1-podlažný, nepodpivničený dom. Z inžinierskych sietí je dom najpojený na vodovodnú, elektrickú, plynovú a kanalizačnú prípojku. Dom bol pôvodne napojený na žumpu. Strešná krytina je z asfaltovým šindľom na debnenie strechy na krove. Časť domu bez krovu je opatrená strešnou krytinou z asfaltových pásov. Zdrojom teplej vody v dome je zdroj teplej vody 80 l elektrický zásobník na vodu TARRAMAT. Vykurovanie domu je zabezpečené plynovým kotlom s ústredným vykurovaním.

Základny sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podmurovka  je v priemere do výšky 40 cm. Murivo je murované z tehál a je v priemernej hrúbke do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, v pôvodnej časti objektu je hambálkov krov. Stropy sú opatrené rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zdrsnené brizolitom. Schody v dome sú na povalový priestor drevené. Dvere plné a zasklené s drevenou zárubňou. Okná sú drevené dvojité a zdvojené v dvornej časti opatrené mrežami. Zo streny ulice boli namontované nové plastnové okná s izolačným dvojsklom so vstupom do predzáhradky. Podlahy obytných miestností sú z drevených palubových podláh. Dlažby podláh ostatných miestností sú z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné. Radiátory UK asú kovové rebrované. Eletkroinštalácia je svetelná aj motorická. V nadzemnom podlaží je svetelná elektrinštalácia na poistkové automaty. V dome nebola kuchynská linka, len drez s elektrickým prietokovým ohrievačom. V kúpeľni je keramický obklad stien do výšky 160 cm, keramická dlažba a obložená lietinová smltovaná vaňa s keramickým obkladom.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 2404 je situovaný na Račianskej ulici v Bratislave - mestskej časti Rača, na pozemku p.č. 17228. Ohodnocovanú nehnuteľnosť predstavuje samostatne stojací rodinný dom s predzáhradkou, dvorom a záhradou. Jedná sa o 1-podlažný, nepodpivničený dom. Z inžinierskych sietí je dom najpojený na vodovodnú, elektrickú, plynovú a kanalizačnú prípojku. Dom bol pôvodne napojený na žumpu. Strešná krytina je z asfaltovým šindľom na debnenie strechy na krove. Časť domu bez krovu je opatrená strešnou krytinou z asfaltových pásov. Zdrojom teplej vody v dome je zdroj teplej vody 80 l elektrický zásobník na vodu TARRAMAT. Vykurovanie domu je zabezpečené plynovým kotlom s ústredným vykurovaním.

Základny sú betónové s vodorovnou izoláciou. Podmurovka  je v priemere do výšky 40 cm. Murivo je murované z tehál a je v priemernej hrúbke do 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, v pôvodnej časti objektu je hambálkov krov. Stropy sú opatrené rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú zdrsnené brizolitom. Schody v dome sú na povalový priestor drevené. Dvere plné a zasklené s drevenou zárubňou. Okná sú drevené dvojité a zdvojené v dvornej časti opatrené mrežami. Zo streny ulice boli namontované nové plastnové okná s izolačným dvojsklom so vstupom do predzáhradky. Podlahy obytných miestností sú z drevených palubových podláh. Dlažby podláh ostatných miestností sú z keramickej dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné. Radiátory UK asú kovové rebrované. Eletkroinštalácia je svetelná aj motorická. V nadzemnom podlaží je svetelná elektrinštalácia na poistkové automaty. V dome nebola kuchynská linka, len drez s elektrickým prietokovým ohrievačom. V kúpeľni je keramický obklad stien do výšky 160 cm, keramická dlažba a obložená lietinová smltovaná vaňa s keramickým obkladom.

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech OTP Banka Slovensko,a.s., Štúrova 5, Bratislava IČO 31318916 na parc.č. 17227, 17228 a rodinný dom súp.č. 298 na parc.č. 17228 podľa V-23164/09 zo dňa 06.11.2009
- Exekučné záložné právo v prospech MUDr. Erika Bilá (22.10.1970) na pozemky parc.č. 17227, 17228 a na stavbu s.č. 2404 na parc.č. 17228, podľa exekučného príkazu č. Ex 533/13 zo dňa 06.06.2014 (súdny exekútor Mgr. Anna Michnicová), Z-11376/14
- Exekučné záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO 00151653 na pozemky reg. CKN p.č. 17227, 17228 a na stavbu s.č. 2404 na pozemku p.č. 17228, podľa exekučného príkazu Ex 3508/2012 zo dňa 21.10.2014 (súdny exekútor JUDr. Ladislav Jakubec), Z-21261/14
Poznámka:
- Upovedomenie o začaní exekúcie predajom nehnuteľnosti v prospech: Ing. Andrej Malacký (15.12.1976) a Ing. Monika Malacká (20.12.1976), na pozemky registra C KN parc. č. 17227, 17228 a na stavbu so súp. č. 298 na pozemku parc. č. 17228, podľa EX 1458/13
zo dňa 04.02.2014, opravné upovedomenie zo dňa 25.03.2014 (súdny exekútor PhDr. Mgr. Jozef Ružarovský), P-647/14
- Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti pozemkov registra C parc.č. 17227, 17228 a stavby s.č. 298 na parc.č. 17228, v prospech Národný holdingový fond s.r.o. (IČO 31384943) podľa EX 1630/2009-155 zo dňa 07.05.2014 (súdny
exekútor Mgr. Vladimír Cipár), P-1607/14
- Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti: pozemkov p.č.17227, 17228 a stavby súp.č.2404 na p.č. 17228 v prospech JUDr. Ivan Pádej správca konkurznej podstaty úpadcu, podľa EX 878/2013 zo dňa 6.6.2014, súd. ex. JUDr. Jaroslav Kabáč, P-2898/14

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 8/2016
Meno znalca: Ing. Peter Adamec
Dátum vyhotovenia: 28.02.2016
Všeobecná cena odhadu: 180 000,00 €

K. Najnižšie podanie 180 000,- €
L. Minimálne prihodenie 400,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 30 000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 18.04.2016 11:30 Obhliadka 2: 25.04.2016 11:30
Miesto obhliadky Račianska 114, 831 54, Bratislava
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911222311.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jozef
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava