Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TrailerExpress s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Dolná 2066, 90001 Modra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46351736
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu: Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava
Kotakt na správcu : 0911374675, spravca@spravca.eu
Spisová značka správcovského spisu : 2K/40/2013 S1257
Spisová značka súdneho spisu : 2K/40/2013
Druh podania : Iné zverejnenie

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci úpadcu: TrailerExpress s.r.o. so sídlom Dolná 2066, 900 01 Modra, IČO: 46 351 736, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 2K/40/2013, správca úpadcu Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4,831 04 Bratislava, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR") oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a súčasne oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Poučenie /§ 96 ods. 3 a 4 ZKR/: Veriteľský výbor, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Ing. Tomáš Antonič, správca.