Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007043
Spisová značka: 40K/4/2015
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Branislav Oslanec, nar. 20.03.1979, bydliskom 913 03 Drietoma 770, uznesením č.k. 40K/4/2015-234 zo dňa 26.02.2016 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávok pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO 35 937 874, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 1 364,49 eura, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 5/8 až 5/20. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Vladimíra Livinková,
Dlžník
Názov : Branislav Oslanec
IČO :
Adresa : Drietoma 770, Drietoma 91303 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Branislav Oslanec
IČO :
Adresa : Drietoma 770, Drietoma 91303 Slovenská republika
Názov : Bratislav Oslanec
IČO :
Adresa : Drietoma 770, Drietoma 91303 Slovenská republika