Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007018
Spisová značka: 32K/59/2013
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu : Pavol Runák, nar. 19.09.1971, bytom Poštová 10, 935 38 Lok, ktorého správcom je JUDr. Tatiana Timoranská, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o odvolaní správcu, takto
Rozhodnutie: Odvoláva JUDr. Tatianu Timoranskú, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, z funkcie správcu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na tunajší súd. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha ( § 205 ods. 1 O.s.p. ). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku. Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2016
JUDr. Adriana Kunkelová,
Dlžník
Názov : Pavol Runák
IČO :
Adresa : Poštová 10, Lok 93538 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Pavol Runák
IČO :
Adresa : Poštová 10, Lok 93538 Slovenská republika