Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • S000388
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: VZOSTUP5
Sídlo: Námestie A. Hlinku 26, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 42274354
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Náklady spojené s prevádzkovaním o. z. 52,20 notárske poplatky
2 Organizovanie dobrovoľníckej činnosti a spolupráca s inými združeniami podobného zamerania 570,61 organizovanie prednášok, besied, školení, zapájanie dobrovoľníkov do rôznych spoločných aktivít, prezentácia vlastných schopností
3 Zachovanie kultúrnych hodnôt - tvorivé dielne 1623,77 organizácia tvorivých dielní, nákup materiálu na vianočný večierok a karneval, zhotovovanie tematických výrobkov, darčekov a ozdôb
4 Podpora športu a socializácia " večných detí" 601,00 ochrana a podpora zdravia, prevencia, rozvíjanie fyzických a psychických zručností detí, výlety, podpora pohybových aktivít, relaxačné a ozdravné pobyty
5 Cestovné náklady 600,25 podľa cestovných príkazov: rokovania o práci dobrovoľníkov, návštevy chorých členov a denných stacionárov, centier voľného času, resocializačných centier, konferencií, domovov soc. starostlivosti, kultúrnych predstavení, rokovania so sponzormi
Spolu: 3447.83