Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUERTINVEST, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Račianska 155, 83105 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36788953
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu: Jaskový rad 189, 83101 Bratislava
Kotakt na správcu : ing.pirohar@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 2K/49/2015 - S 1534
Spisová značka súdneho spisu : 2K/49/2015
Druh podania : Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

 

Zápisnica

z prvej schôdze veriteľského výboru v konkurznej veci

sp. zn. 2K/49/2015

vedenej Okresným súdom Bratislava I

vo veci úpadcu

SUERTINVEST, a.s., so sídlom Račianska 155, 831 05 Bratislava,

IČO: 36 788 953

 

 

 

Dátum a čas konania prvej schôdze veriteľského výboru:  23.03.2016 o 12.05 hod.

Miesto konania prvej schôdze veriteľov: Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava

Účastníci veriteľského výboru: podľa prezenčnej listiny

 

PREDMET ROKOVANIA 1. SCHÔDZE VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

1. Otvorenie schôdze veriteľského výboru

2. Schválenie programu schôdze veriteľského výboru

3. Voľba predsedu veriteľského výboru

4. Záver

 

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

 

K bodu 1 - Otvorenie schôdze veriteľského výboru

Prítomný správca úpadcu Ing. Anett Pirohár zast. JUDr. Ľubomírou Beňovou, ako zvolávateľ a tým aj dočasný predsedajúci 1.schôdze veriteľského výboru (ďalej len „správca“) o 12.05 hod. zahájil schôdzu veriteľského výboru a privítal všetkých prítomných.

 

Na úvod skonštatoval, že zvolanie tejto schôdze bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR.

 

Správca oboznámil prítomných s navrhnutým programom schôdze. Správca skonštatoval, že schôdza je uznášania schopná, keďže je na nej prítomná väčšina členov veriteľského výboru.

 

Správca následne vyzval prítomných členov veriteľského výboru, aby vzniesli pripomienky, žiadosti alebo návrhy k doterajšiemu priebehu schôdze.

Zo strany prítomných veriteľov neboli vznesené žiadne pripomienky, žiadosti alebo návrhy.

 

K bodu 2 – Schválenie programu 1. schôdze veriteľského výboru

Správca navrhol, aby 1. schôdza veriteľského výboru sa uskutočnila s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie schôdze

2. Schválenie programu 1 schôdze veriteľského výboru

3. Voľba predsedu veriteľského výboru

4. Záver

 

Hlasovanie:

Za : 100%

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

1. schôdzou veriteľského výboru prijaté nasledovné:

uznesenie č. 1:

1. schôdza veriteľského výboru bude uskutočnená s nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze

2. Schválenie programu 1 schôdze veriteľského výboru

3. Voľba predsedu veriteľského výboru

4. Záver

 

K bodu 3 – Voľba predsedu veriteľského výboru

Správca v tomto bode rokovania poučil prítomných veriteľov o pravidlách voľby predsedu veriteľského výboru a vyzval prítomných členov, aby predložili svoje návrhy na predsedu veriteľského výboru.

 

Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ AUDIOTEC, s. r. o., so sídlom Račianska 155, 831 05  Bratislava, IČO: 35 812 168, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka 24108/B.

 

Hlasovanie:

Za : 100%

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

 

1.Schôdzou veriteľského výboru bolo prijaté nasledovné

uznesenie č. 2:

Člen veriteľského výboru AUDIOTEC, s. r. o., so sídlom Račianska 155, 831 05  Bratislava, IČO: 35 812 168, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka 24108/B, bol zvolený za predsedu veriteľského výboru.

 

K bodu 4– Záver

 

Po zvolení predsedu veriteľského výboru správca vyzval zástupcu novozvoleného predsedu veriteľského výboru, aby sa ujal vedenia ďalšieho priebehu prvej schôdze veriteľského výboru. Zástupca predsedu veriteľského výboru poďakoval za zvolenie za predsedu a vyzval prítomných členov veriteľského výboru aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na ďalší priebeh tejto schôdze.

 

Keďže prítomní členovia veriteľského výboru nevzniesli žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, predseda veriteľského výboru 1. schôdzu veriteľského výboru o 12.15 hod ukončil.

 

V Bratislave dňa  23.03.2016

 

 

 

 

 

………….....………………

Ing. Anett Pirohár

správca

v. z. JUDr. Ľubomíra Beňová