Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007057
Spisová značka: 25K/37/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Daniel Vadík, nar. 20.03.1975, 922 03 Šterusy 87, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava, o určenie, či sa na podania, ktorými boli v konkurze uplatnené pohľadávky, prihliada ako na prihlášku, takto
Rozhodnutie: I. Na podanie veriteľa Natália Vadíková, nar. 22.02.1998, bytom Javorová 22, Piešťany, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 400,00 eur, sa n e p r i h l i a d a ako na prihlášku. II. Na podanie veriteľa Natália Vadíková, nar. 22.02.1998, bytom Javorová 22, Piešťany, ktorým si uplatňuje pohľadávku v sume 400,00 eur, sa n e p r i h l i a d a ako na prihlášku.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Autor
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 22.3.2016
JUDr. Dagmar Valocká,
Dlžník
Názov : Daniel Vadík
IČO :
Adresa : Šterusy 87, Šterusy 92203 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Daniel Vadík
IČO :
Adresa : Šterusy 87, Šterusy 92203 Slovenská republika