Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 61/2016
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 31.3.2016
 • Značka:
 • K006971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Pálinkáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu: Štefánikova 34, 94901 Nitra
Kotakt na správcu : a-k@duran.sk
Spisová značka správcovského spisu : 32K/77/2015 S1409
Spisová značka súdneho spisu : 32K/77/2015
Druh podania : Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu Ladislav Pálinkáš, nar. 25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo

vyhotovená v zmysle § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej v texte iba „ZKR“)

Úpadca: Ladislav Pálinkáš, nar. 25.10.1977, bytom Jesenského 83/59, 943 01 Štúrovo

Sp. zn. konkurzného konania:   32K/77/2015

Dátum konania zasadnutia:        21.03.2016

Miesto konania zasadnutia:       Štefánikova trieda 34, 949 01 Nitra

Čas konania:                                     10:20

Prítomnosť:

JUDr. Marek Ďuran, správca konkurznej podstaty úpadcu

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., zástupca veriteľov, zastúpená Mgr. Michalom Sabelom – zamestnancom

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Rôzne
 3. Záver

 

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia

Po otvorení zasadnutia bolo skonštatované, že zasadnutie bolo správcom zvolané v lehote podľa ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR, a to bezprostredne po skončení prvej schôdze veriteľov.

2. Rôzne

Správca a zástupca veriteľov sa dohodli, že správca v lehote do 30 dní od konania tohto zasadnutia požiada zástupcu veriteľov o uloženie záväzného pokynu ohľadom speňaženia hnuteľných vecí vo vlastníctve úpadcu.

Správca a zástupca veriteľov sa dohodli na ďalšej komunikácii prostredníctvom e-mailu.

3. Záver

Na záver správca poučil zástupcu veriteľov, že v zmysle § 38 ods. 6 ZKR je zástupca veriteľov povinný vyhotoviť a podpísať zápisnicu o priebehu zasadnutia a najneskôr do piatich dní od skončenia zasadnutia jej odpis doručiť súdu a správcovi do spisu. Správca zabezpečí jej zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Zasadnutie bolo ukončené o 10:30.

 

Príloha: Prezenčná listina

 

Dňa 21.03.2016

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., zástupca veriteľov