Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007014
Spisová značka: 27K/4/2016
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, so sídlom Nitra, Damborského č. 5, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Vilma Žipaj-Mišková, narodená 13.11.1964, bytom Beladice, časť Veľké Chrašťany, Gaštanová č. 205, fyzická osoba oprávnená na podnikanie pod obchodným menom: Vilma Žipaj-Mišková - ZM TRANS, IČO: 37320971, s miestom podnikania Beladice č. 205, takto
Rozhodnutie: I. Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil: - zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v omeškaní, - zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania, - informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu, - zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania. II. Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd vyhlási na jeho majetok konkurz. III. Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie, uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží, sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 Trestného zákona. IV. Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2016
JUDr. Renáta Šišková,
Dlžník
Názov : Vilma Žipaj - Mišková - ZM TRANS
IČO : 37320971
Adresa : 205 , Beladice 95175
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Vilma Žipaj - Mišková - ZM TRANS
IČO : 37320971
Adresa : 205 , Beladice 95175