Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Katarína Rumanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Karola Kmeťku 3165/9, 010 59 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1976
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu: Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Kotakt na správcu : 0918086917
Spisová značka správcovského spisu : 4K 8/2014 S1184
Spisová značka súdneho spisu : 4K 8/2014
Druh podania : Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Štefan Straka, sídlo kancelárie Na stanicu 16, 010 09 Žilina, správca konkurznej podstaty dlžníka: Bc Katarína Rumanová, nar. 02.07.1976, bytom Karola Kmeťku 3165/9, 010 59 Žilina, zverejňuje v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších noviel /ďalej len ZKR/, "Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty" nasledovne:

1. Celkový hrubý výťažok :                                                                                8.699,37 EUr

2. Pohľadávky proti podstate:                                                                             1.231,52 EUr 

3. Suma k rozvrhu                                                                                             7.467,85 EUr

4. % uspokojenia nezabezpečených veriteľov:                                                         24,76

 

Poučenie: V zmysle § 101 ZKR správca určuje zástupcovi veriteľov 15 dni na schválenie Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Lehota začína plynúť od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom Vestníku. Nezabezpečení veritelia môžu požiadať zástupcu veriteľov o uplatnenie odôvodnej námietky voči Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty tak, aby ju zástupca veriteľov mohol uplatniť u správcu v lehote 15 dni od zverejnenia tohto oznámenia. Veritelia môžu nahliadnuť do Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v kancelárií správcu na adrese: Na stanicu 16, 010 09 Žilina a to v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. Nahliadnutie do Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty je  potrebné vopred dohodnuť so správcom na  t.č.: 0918086917. 

 

Správca konkurznej podstaty zároveň žiada dotknutých veriteľov, aby správcovi oznámili číslo účtu a ostatné platobné údaje / variabilný symbol, IBAN/, na ktorý správca zašle príslušnému veriteľovi výťažok zo speňaženia v prípade schválenia Návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

 

Ing. Štefan Straka, správca