Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • R095203
Spisová značka: 29CbR/7/2016
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Nitra v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 29CbR/7/2016 o zrušenie spoločnosti: TRI-TON 2009 s.r.o., t.č. bez sídla spoločnosti, predtým so sídlom ul. gen. Klapku 68/43, 945 01 Komárno, IČO: 44 668 708, zverejňuje oznámenie v zmysle ustanovenia § 68 ods. 10 Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov. V zmysle citovaného ustanovenia rozhodnutie o zrušení spoločnosti môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 19.2.2016
JUDr. Pavol Varečka,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : EX OFFO
IČO :
Adresa : ,