Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Klema
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Železiarenská 487/29, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1993
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Oľga Kmeťová CSc.
Sídlo správcu: Mlynská 27, 040 01 Košice
Kotakt na správcu : 0903 367 203, okmetova@post.sk
Spisová značka správcovského spisu : 26K/77/2015 S762
Spisová značka súdneho spisu : 26K/77/2015
Druh podania : Iné zverejnenie

 

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca úpadcu Jakub Klema, nar. 29.11.1993, bytom Železiarenská 487/29, Košice - Šaca, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26 K 77/2015 zo dňa 25.1.2016, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená kaucia vo výške 350 Eur na účet číslo SK7709000000005110917365 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu.

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca