Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007038
Spisová značka: 38K/21/2015
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Kotleba, nar. 06.01.1968, bydliskom 913 21 Trenčianska Turná 835, uznesením č.k. 38K/21/2015-219 zo dňa 25.02.2016 potvrdil prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 210 až 225. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Lucia Beláková,
Dlžník
Názov : Rastislav Kotleba
IČO :
Adresa : Trenčianska Turná 835, Trenčianska Turná 91321 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Rastislav Kotleba
IČO :
Adresa : Trenčianska Turná 835, Trenčianska Turná 91321 Slovenská republika
Názov : Rastislav Kotleba
IČO :
Adresa : 835 , Trenčianska Turná 91321 Slovenská republika