Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • S000382
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Telovýchovná jednota Lokomotíva Čadca
Sídlo: Rázusova 1822, 022 01 Čadca
IČO: 14221021
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 podpora športu detí a mládeže 2371,00 výdavky na dopravu, ubytovanie, stravu a iné na činnosť volejbalového oddielu
2 podpora športu detí a mládeže 2686,01 výdavky na dopravu, ubytovanie, stravu a iné na činnosť turistického oddielu
Spolu: 5057.01