Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Surovčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Chotčanská 142/47, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1980
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu: Hlavná 29, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : 0905613584, advokat@kirnak.sk
Spisová značka správcovského spisu : 1K/79/2015 S 1498
Spisová značka súdneho spisu : 1K/79/2015
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

ZVOLANIE PRVEJ SCHODZE VERITEĽOV:

JUDr. Martin Kirňak, Hlavná 29, Prešov ako správca úpadcu: Tomáš Surovčík, nar. 09.02.1980, Chotčanská 47/142, Stropkov v konkurznej veci evidovanej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 1K/79/2015 v zmysle § 34 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 18.04.2016 o 14.00 hod. v sídle správcu na Hlavnej 29, Prešov.

Program:

1. Prezentácia

2. Hlasovanie o výmene správcu

3. Voľba členov veriteľského výboru

4. Rôzne

5. Záver

 

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

 

V Prešove 24.03.2016                                                                                                  Správca úpadcu