Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007036
Spisová značka: 38K/23/2013
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KANAPA spol. s r. o. v konkurze so sídlom Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom, IČO 18 049 753, uznesením č.k. 38K/23/2013-818 zo dňa 26.02.2016 potvrdil prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vedenej v II. časti zoznamu pohľadávok pod názvom „Pohľadávky prihlásené po lehote“ pod č. 55 vo výške 2 049,85 eura. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Lucia Beláková,
Dlžník
Názov : KANAPA spol. s r.o.
IČO : 18049753
Adresa : Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom 90613 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : KANAPA spol. s r.o.
IČO : 18049753
Adresa : Staničná 267/21, Brezová pod Bradlom 90613 Slovenská republika
Názov : KANAPA spol. s r.o.
IČO :
Adresa : Staničná 267/29, Brezová pod Bradlom 90613 Slovenská republika