Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007020
Spisová značka: 32K/8/2016
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Hariš, nar. 6.9.1970, bytom Pod záhradami 36, 940 52 Nové Zámky, právne zastúpený: Advokátska spoločnosť s.r.o., so sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Róbert Hariš, nar. 6.9.1970, bytom Pod záhradami 36, 940 52 Nové Zámky, takto
Rozhodnutie: I. U s t a n o v u j e JUDr.Fadi Fardous, sídlo kancelárie správcu Štúrova 21, 949 01 Nitra za predbežného správcu dlžníkovi Róbert Hariš, nar. 6.9.1970, bytom Pod záhradami 36, 940 52 Nové Zámky. II. Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Nitra dňa 22.3.2016
JUDr. Ľubica Farkašová,
Dlžník
Názov : Róbert Hariš
IČO :
Adresa : Pod záhradami 36, Nové Zámky 94052
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Róbert Hariš
IČO :
Adresa : Pod záhradami 36, Nové Zámky 94052
Názov : Fadi Fardous, JUDr.
IČO :
Adresa : Štúrova 21, Nitra 94901
Správca/Správcovia
Názov : Fadi Fardous, JUDr.
IČO :
Adresa : Záhradnícka 32, Šaľa 92701 Slovenská republika