Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007067
Spisová značka: 3K/5/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ján Imrulík, nar. 25.3.1973, bytom Červenej armády 1030/10, 038 53 Turany, správcom ktorého JUDr. Ivan Fiačan, PhD., so sídlom kancelárie M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, takto
Rozhodnutie: Majetok uvedený v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, a to nehnuteľnosť - byt: číslo bytu: 27, číslo poschodia: 2, vchod: 10, bytový dom so súp. č. 1030 na pozemku parc. reg. C-KN č. 2394/2, podiel na spoločných častiach, na spoločných zariadeniach, na príslušenstve bytového domu a podiel k pozemku: 6624/210371, štát: SR, obec: Turany, katastrálne územie: Turany, list vlastníctva č.: 3029, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1 ako BSM, súpisová hodnota: 45.000,- EUR je správca povinný speňažiť týmto spôsobom: na dobrovoľnej dražbe, pričom organizáciou dražby je oprávnený poveriť dražobníka podľa osobitného predpisu za nasledovných podmienok: 1. Správca vyberie dražobníka prostredníctvom prieskumu relevantného trhu. Prieskum relevantného trhu správca vykoná tak, že osloví najmenej troch dražobníkov s výzvou na predloženie cenovej ponuky, a to v lehote nie kratšej ako 7 dní od odoslania výzvy. Správca je oprávnený uzatvoriť Zmluvu o vykonaní dražby s dražobníkom, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku. 2. Správca je oprávnený dohodnúť s dražobníkom odmenu za vykonanie dražby najviac vo výške 4,9% z výťažku dražby vrátane DPH. Za neúspešnú dražbu nemá dražobník nárok na žiadnu odmenu. 3. Náklady dražby nesmú presiahnuť sumu 500,- eur na úspešné kolo dražby 300 EUR na neúspešné kolo dražby. Takto určené náklady nezahŕňajú odmenu dražobníka z výťažku úspešnej dražby a náklady na znalecké ohodnotenie. Náklady na znalecké ohodnotenie predmetu dražby, ktoré predstavujú jednorazovú nákladovú položku, nesmú presiahnuť sumu 300,- EUR. Znalecké ohodnotenie predmetu dražby zaistí dražobník. 4. Najnižšie podanie pre prvé kolo dražby bude stanovené minimálne na úrovni 100% znaleckej hodnoty predmetu dražby s možnosťou jeho zníženia na 75% hodnoty, pre druhé a každé ďalšie kolo bude najnižšie podanie stanovené minimálne na sumu 75% znaleckej hodnoty. Zábezpeka bude určená ako ,30% z najnižšieho podania a minimálne prihodenie bude stanovené podľa odbornej úvahy dražobníka osobitne pre každú dražbu.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Autor
Okresný súd Žilina dňa 22.3.2016
JUDr. Jaroslav Macek,
Dlžník
Názov : Ján Imrulík
IČO :
Adresa : Červenej armády 1030/10, Turany 03853 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Ján Imrulík
IČO :
Adresa : Červenej armády 1030/10, Turany 03853 Slovenská republika