Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007045
Spisová značka: 40K/47/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Trenčín v právnej veci zastaveného konkurzného konania voči navrhovateľovi - dlžníkovi Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii" so sídlom Bratislavská 36 911 74 Trenčín, IČO 34 100 423, ktorého predbežným správcom bol Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, o odmene a výdavkoch predbežného správcu takto
Rozhodnutie: I. Predbežnému správcovi Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, sa priznáva paušálna odmena vo výške 630,69 eura a náhrada preukázaných výdavkov za zisťovanie majetku dlžníka vo výške 55,75 eura. II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila predbežnému správcovi Správcovský dom, k. s. so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47 236 329, značka správcu S1571, priznanú odmenu vo výške 630,69 eura a náhradu preukázaných výdavkov vo výške 55,75 eura, a to z preddavku zloženého navrhovateľom - dlžníkom na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D19 95/2015. III. Navrhovateľovi - dlžníkovi Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii" so sídlom Bratislavská 36 911 74 Trenčín, IČO 34 100 423 sa vracia nevyplatená časť preddavku vo výške 973,26 eura prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu. IV. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi - dlžníkovi Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii" so sídlom Bratislavská 36 911 74 Trenčín, IČO 34 100 423 nevyplatenú časť preddavku vo výške 973,26 eura evidovaného pod položkou reg. D19 95/2015.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (označenie súdu ktorému je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, podpis, dátum) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. (§ 42 ods. 3, § 205 ods. 1 O.s.p.). Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej možno odôvodniť len tým, že - sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, - ten, kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, - účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, - v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, - sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona bol potrebný, - účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, - rozhodoval vylúčený sudca, - súd prvého stupňa nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, - konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, - súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, - súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, - doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (dôkazy sa týkajú podmienok konania, vecnej príslušnosti súdu, vylúčenia sudcu, dôkazmi má byť preukázané, že v konaní došlo k vadám, ktoré mohli mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci samej, odvolateľ nebol riadne poučený podľa § 120 ods. 4, účastník konania bez svojej viny nemohol dôkazy označiť alebo predložiť do rozhodnutia súdu prvého stupňa), - rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2, § 205a ods. 1, § 221 ods. 1 O.s.p.).
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Patricie Kepeňová,
Dlžník
Názov : Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
IČO : 34100423
Adresa : Bratislavská 36, Trenčín 91101 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
IČO : 34100423
Adresa : Bratislavská 36, Trenčín 91101 Slovenská republika
Názov : Trenčianske investičné družstvo "v likvidácii"
IČO : 34100423
Adresa : Bratislavská 36, Trenčín 91101 Slovenská republika