Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007027
Spisová značka: 2K/47/2015
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TMS - Rent, s.r.o., so sídlom Duklianskych hrdinov 1004, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 43 882 943, správcom ktorého je Ing. Eva Orbanová, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov, o výmene správcu na 1. schôdzi veriteľov, takto
Rozhodnutie: odvoláva Ing. Evu Orbanovú, so sídlom kancelárie Slovenská 69, 080 01 Prešov z funkcie správcu úpadcu, do funkcie správcu úpadcu ustanovuje: JUDr. Igora Vargu, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2016
JUDr. Tomáš Novák,
Dlžník
Názov : TMS - Rent, s.r.o.
IČO : 43882943
Adresa : Dukl. hrdinov 1004, Vranov nad Topľou 09301 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : TMS - Rent, s.r.o.
IČO : 43882943
Adresa : Dukl. hrdinov 1004, Vranov nad Topľou 09301 Slovenská republika
Správca/Správcovia
Názov : Igor Varga, JUDr.
IČO : 35561840
Adresa : Berehovská 2171/7, Trebišov 07501 Slovenská republika