Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 61/2016
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
 • Deň vydania:
 • 31.3.2016
 • Značka:
 • X002257
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 218/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Gunduličova 381105 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gunduličova
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81105
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Bajkalská
b) Orientačné/súpisné číslo 30
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82948
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31335004
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižíkova, Nám. Osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 25. 04. 2016
E. Čas konania dražby 09:20 hod.
F. Kolo dražby 3. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.16, katastrálne územie Žbince,  Okresný úrad Michalovce – katastrálny odbor, obec  Žbince, okres Michalovce a  to:

 

Pozemky – parcely registra „C“:

parcelné číslo 1033/1 s výmerou 1637 m2, druh pozemku: orná pôda

parcelné číslo 1033/2 s výmerou 355m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné číslo: 178, na parcele číslo: 1033/2, popis stavby: rodinný dom a garáž

 

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä: plot čelný, studňa, vodovodná prípojka, plynová prípojka, kanalizačná prípojka, NN prípojka, ...

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom so súp.č.178, ktorý je postavený na pozemku parc.č.1033/2 v zastavanom území obce Žbince, katastrálne územie Žbince, okres Michalovce.  

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1975 na základe čestného prehlásenia pôvodného vlastníka Valentína Piskora zo dňa 13.12.2010 (v prílohe ZP 68/2010).  

Stavba je samostatne stojaca prízemná bez podpivničenia, je obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Zastavaná plocha prízemia rodinného domu aj s garážou je 166,77 m2. 

Objekt je situovaný na vedľajšej ulici, v okrajovej severnej časti obce, v jednostrannej uličnej zástavbe rodinných domov, jedna sa o rodinný dom s prístupom a z priamym zjazdom z vedľajšej ulice s blízkym napojením na štátnu cestu v smere Michalovce - Žbince - Vojany. 

V predmetnej lokalite je možné sa napojiť na vzdušnú elektrickú rozvodnú sieť obce, na verejný STL rozvod zemného plynu, na verejný vodovod, obecnú kanalizáciu a na vzdušnú telefónnu sieť.  

Zásobovanie rodinného domu pitnou vodou je vodovodnou prípojkou z vlastnej studne, odvedenie odpadových vôd je kanalizačnou prípojkou do verejnej obecnej kanalizácie, napojenie na vzdušnú elektrickú sieť je NN vzdušnou prípojkou s istením a meraním v rodinnom dome, plynová prípojka je zrealizovaná v predzáhradke pred rodinným domom (existencia merania v plynomernej skrini nebola zistená).  

Na prízemí sú tri obytné izby, zádverie, chodba, kuchyňa, komora, kúpeľňa s WC a garáž. 

 

Stavebnotechnický popis podľa ZP č.68/2010 : 

Základové konštrukcie sú betónové bez vodorovnej izolácie, murivo prízemia je murované z tehál o hrúbke do 45 cm, priečky murované z tehál, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú striekané brizolitové, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, krov je drevený väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu, klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu neúplné bez žľabov a zvodov, vnútorné keramické obklady sú v kuchyni a v kúpeľni, dvere sú drevené rámové s výplňou, okná sú plastové s izolačným dvojsklom a zdvojené drevené, podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce laminátové, ostatné sú keramické dlažby, vykurovanie je plynovými kachľami v počte 4 ks, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvod zemného plynu je zrealizovaný k plynovým kachliam a sporáku, voda je z vlastnej studne s vnútornými rozvodmi pozinkovaným potrubím, zdroj teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač, kanalizácia je z PVC potrubia, elektroinštalácia je svetelná, zásuvková a motorická - poistkový automat. 

Kuchyňa je vybavená plynovým sporákom s elektrickou rúrou, nerezovým drezom a vodovodnou pákovou batériou, pri linke je keramický obklad.  

V kúpeľni je smaltovaná vaňa s pákovou sprchovacou batériou, keramické umývadlo s pákovou batériou a splachovací záchod, steny sú obložené keramickým obkladom a na podlahe je keramická dlažba. 

Vzhľadom na celkový stavebnotechnický stav rodinného domu, použitého stavebného materiálu a prevedenia prác, ako aj na skutočnosť, že je dlhodobo nevyužívaný, stanovil znalec životnosť rodinného domu na 90 rokov. 

 

Plot čelný sa nachádza pred rodinným domom na parc.č.1033/2 a bol postavený v roku 1975 podľa ZP č.68/2010. Základy sú betónové prekladané kamenivom po celej dĺžke plota, múrik nad terénom je betónový omietnutý, výplňová časť plota je zo zvislých oceľových profilov, výška výplne plota od betónového múrika je 120 cm, celková dĺžka čelného plota je 25 m, súčasťou plota sú aj vstupné vráta a vrátka z oceľových profilov a plechu.  Životnosť čelného plota vzhľadom na jeho vek a stavebnotechnický stav stanovil znalec na 50 rokov.

 

Studňa kopaná sa nachádza pred rodinným domom na parc.č.1033/2 a bola zrealizovaná v roku 1975 podľa ZP č.68/2010. Jedná sa o kopanú studňu o celkovej hĺbke 8 m, vnútorný priemer studne je 1000 mm, vnútorné steny studne sú zo železobetónových rúr. Životnosť studne vzhľadom na stavebnotechnický stav stanovil znalec na 100 rokov.

 

Vodovodná prípojka sa nachádza pred rodinným domom na parc.č.1033/2 a bola zrealizovaná v roku 1975 za účelom zásobovania rodinného domu pitnou vodou z vlastnej studne. Prípojka je zhotovená z oceľových rúr DN 50 mm o celkovej dĺžke 4,80 m. Životnosť vodovodnej prípojky stanovil znalec na 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka sa nachádza na parc.č.1033/2 a na verejnom priestranstve a bola daná do užívania v roku 1975 za účelom odvedenia odpadových vôd z rodinného domu do verejnej kanalizácie.  Prípojka je zhotovená z kameninových rúr DN 150 o celkovej dĺžke 16,20 m. Životnosť kanalizačnej prípojky stanovil znalec na 50 rokov.

 

Plynová prípojka - domová časť sa nachádza pred rodinným domom na parc.č.1033/2 a bola zrealizovaná v roku 1998 podľa ZP č.68/2010 za účelom zásobovania rodinného domu zemným plynom z verejného STL rozvodu cez plynový regulátor umiestnený pri čelnom plote. Prípojka je zhotovená z rúr oceľových DN 40 mm o celkovej dĺžke 11,00 m. Životnosť plynovej prípojky stanovil znalec na 50 rokov.

 

NN prípojka sa nachádza pred rodinným domom na parc.č.1033/2 a bola zrealizovaná v roku 1975 podľa ZP č.68/2010 za účelom zásobovania rodinného domu elektrickou energiou. Napojenie vzdušnej NN prípojky je z betónového stĺpu pred rodinným domom, rozvodná skriňa s meraním a istením je pri vstupe do rodinného domu, prípojka je zhotovená vzdušným káblom o dĺžke 10,80 m. Životnosť NN prípojky stanovil znalec na 50 rokov.

 

Pozemky parc.č.1033/1 a 1033/2 sú evidované na výpise z listu vlastníctva č.16, ktorý je vytvorený cez katastrálny portál dňa 27.9.2015. 

Predmetné pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Žbince, katastrálne územie Žbince, v okrajovej severnej obytnej lokalite obce s normálnou pešou dosiahnuteľnosťou do centra obce do 500 m, prístupné sú z obecnej komunikácie s blízkym napojením do 200 m na štátnu cestu v smere Michalovce - Žbince - Vojany. 

V predmetnej lokalite je možnosť napojiť sa na miestne vzdušné rozvody elektrickej energie, na STL rozvod zemného plynu, na verejný vodovod, obecnú kanalizáciu a na telekomunikačnú sieť.  

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď. opis predmetu dražby

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO 31335004 na parc.č. 1033/2, 1033/1 a rodinný dom č.s. 178 a garáž na parc.č. 1033/2 - V 179/11 z.d. 1.2.2011 Čz 11/11

Záložné právo v prospech Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO 31335004 na parc.č. 1033/2, 1033/1 a rodinný dom č.s. 178 a garáž na parc.č. 1033/2, V 400/12 z.d. 20.2.2012, č.z. 19/12

Z - 3760/2015 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosť EX 604/2015-17 od Ex. úradu Košice, Hlavná 115, súd. ex. JUDr. Mária Hlavňová, v prospech RWE GAS Slovensko, s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava,. IČO: 44291809, z.d. 30.10.2015, ČZ - 182/15
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 187/2015, ktorý vypracoval znalec Ing. Pavol Šoltýs, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby Odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 913419
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 29.09.2015
K. Najnižšie podanie 12.675 EUR
L. Minimálne prihodenie 200 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK7111110000006619894009, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. s variabilným symbolom 2182016
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3. Banková záruka.
4. Notárska úschova.

Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka, 2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky, 3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. 4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK7111110000006619894009,, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., s variabilným symbolom 2182016 a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby v prípade, že suma dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,-EUR v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. 05.04.2016, 09:00 hod 2. 19.04.2016, 09:00 hod
Miesto obhliadky Na predmete dražby
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0120, Po- Pi , 8 00- 16 00. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
1. Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí.
2. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4. Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Martina
c) priezvisko Mižíková
d) sídlo Námestie Osloboditeľov 20, 04001 Košice