Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007002
Spisová značka: 6K/36/2014
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu DELIVER PAPIER spol. s.r.o., so sídlom Dobrovičova 13, Bratislava, IČO: 35 761 148 správcom ktorého je JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S 1690, uznesením č. k. 6K/36/2014-211 zo dňa 19.02.2016 rozhodol o povolení vstupu nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazová 63, 974 01 Banská Bystrica. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.03.2016.
Autor
Okresný súd Bratislava I dňa 23.3.2016
Mgr. Dominika Jalčová,
Dlžník
Názov : DELIVER PAPIER spol. s r.o.
IČO : 35761148
Adresa : Dobrovičova 13, Bratislava 81109 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : DELIVER PAPIER spol. s r.o.
IČO : 35761148
Adresa : Dobrovičova 13, Bratislava 81109 Slovenská republika