Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007034
Spisová značka: 28K/43/2012
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu VIS MAIOR CORPORATION a. s. v konkurze so sídlom Okrajová 2, 972 01 Bojnice, IČO 36 321 265, uznesením č.k. 28K/43/2012-730 zo dňa 29.02.2016 potvrdil prevod pohľadávok na veriteľa Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 210,00 eur, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 304 až 307. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Vladimíra Livinková,
Dlžník
Názov : VIS MAIOR CORPORATION a.s.
IČO : 36321265
Adresa : Okrajová 2, Bojnice 97201 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : SR - Daňový úrad Trenčín
IČO :
Adresa : K dolnej stanici 22, Trenčín 91133
Názov : VIS MAIOR CORPORATION a.s.
IČO : 36321265
Adresa : Okrajová 2, Bojnice 97201 Slovenská republika