Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007028
Spisová značka: 4K/10/2016
Druh: Uznesenie
Hlavička: Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: BOSSANOHA, s.r.o., so sídlom Hlavná 107, 080 01 Prešov, IČO: 36 450 855, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
Rozhodnutie: Vyzýva navrhovateľa - dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného súdu dňa 11.3.2016, a to tak, že predloží: 1. návrh na vyhlásenie konkurzu s náležitosťami v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. v dvoch rovnopisoch, 2. zoznam majetku spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch, 3. zoznam záväzkov s náležitosťami podľa § 5 ods. 2 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 k vyhláške č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch, 4. zmluvný prehľad spolu s podpísaným tlačivom s úradne osvedčeným podpisom dlžníka, ktorého vzor tvorí prílohu č. 3 k vyhláške MS SR č. 665/2005 Z. z. v dvoch rovnopisoch, 5. zoznam spriaznených osôb v súlade s § 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v dvoch rovnopisoch, 6. zaplatí na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 1.659,70 eura a predloží súdu dokladom osvedčujúci jeho zaplatenie, 7. úplnú riadnu účtovú závierku s obsahovými náležitosťami § 17 ods. 2 písm. f) a § 17 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v dvoch rovnopisoch. Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. 4K/10/2016 vo vyššie stanovej lehote. V prípade, že návrh nebude doplnený, súd návrh o d m i e t n e.
Odôvodnenie:
Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Autor
Okresný súd Prešov dňa 22.3.2016
JUDr. Jaroslav Kanderka,
Dlžník
Názov : BOSSANOHA, s.r.o.
IČO : 36450855
Adresa : Hlavná 107, Prešov 08001 Slovenská Republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : BOSSANOHA, s.r.o.
IČO : 36450855
Adresa : Hlavná 107, Prešov 08001 Slovenská Republika