Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kuczmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Zlatná na Ostrove 263, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.9.1967
Obchodné meno správcu: LexCreditor k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Kotakt na správcu : varga@lexcreditor.sk
Spisová značka správcovského spisu : 27K/4/2015 S1636
Spisová značka súdneho spisu : 27K/4/2015
Druh podania : Súpis oddelenej podstaty

Oddelená podstata

 

Súpisová zložka majetku č. 1

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

94

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/1

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

170,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/1

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 2

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

461

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/2

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

852,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/2

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 3

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

123

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/5

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

227,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/5

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 4

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

26

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/6

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

48,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/6

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 5

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

27

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/7

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

49,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/7

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

 

 

Súpisová zložka majetku č. 6

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

27

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/8

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

49,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/8

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 7

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

20

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/9

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

37,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/9

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 8

pozemok

druh

Zastavaná plocha a nádvorie

výmera v m²

89

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

parcelové číslo

367/10

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

164,00  €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na parc. č. 367/10

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 9

stavba

popis

Rodinný dom

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

263

parcelové číslo

367/1

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

55 000,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na rodinný dom súp. č. 263

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 10

stavba

popis

sklad

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

929

parcelové číslo

367/8

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

3 079,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na sklad súp. č. 929

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

 

 

Súpisová zložka majetku č. 11

stavba

popis

sklad

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

930

parcelové číslo

367/5

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

3 079,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na sklad súp. č. 930

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 12

stavba

popis

sklad

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

931

parcelové číslo

367/7

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

3 079,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na sklad súp. č. 931

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 13

stavba

popis

garáž

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

932

parcelové číslo

367/9

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

3 079,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na garáž súp. č. 932

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 14

stavba

popis

letná kuchyňa

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

933

parcelové číslo

367/6

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

3 079,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na letnú kuchyňu súp. č. 933

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

Súpisová zložka majetku č. 15

stavba

popis

pivnica

štát

SR

obec

Zlatná na Ostrove

orientačné číslo vchodu

-

názov katastrálneho územia

Zlatná na Ostrove

číslo listu vlastníctva

424

súpisné číslo

934

parcelové číslo

367/10

spoluvlastnícky podiel úpadcu

1/1

hodnota zapisovaného majetku v EUR

10 000,00 €

deň zapísania majetku

18. 03. 2016

dôvod zapísania majetku

Záložné právo v prospech zabezpečeného veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. na pivnicu súp. č. 934

deň vylúčenia majetku zo súpisu

 

dôvod vylúčenia majetku zo súpisu

 

zabezpečovacie právo

Záložné právo

opis zabezpečovacieho práva

Záložné právo vzniklo dňa 05. 06. 2013 pod V 1575/2013

opis zabezpečenej pohľadávky

Pohľadávka vznikla titulom Zmluvy o OTP refinanc úvere č. 042/3005/13Su zo dňa 06. 05. 2013

výška zabezpečenej pohľadávky

57 167,09 €

zápis v zozname pohľadávok

1

označenie zabezpečeného veriteľa

OTP Banka Slovensko, a.s

 

 

LexCreditor k.s.