Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia správcov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K006938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Olejník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Švábska 6723/39, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1976
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu: Puškinova 16, 08001 Prešov
Kotakt na správcu : 0908313992, pravneporadenstvo@gmail.com
Spisová značka správcovského spisu : 4K/8/2015 S1390
Spisová značka súdneho spisu : 4K/8/2015
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu Olejník Martin, nar. 12.09.1976, bytom Švábska 6723/39, 080 05 Prešov, týmto oznamuje veriteľom, že zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 19.4.2016 o 10:30 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, poschodie č. 3.

Program schôdze:

1. Otvorenie schôdze

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania

3. Voľba zástupcu veriteľov  

4. Záver

Pri prezentácii sa veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

V Prešove dňa 23.3.2016

JUDr. Slavomír Dubjel, správca