Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 61/2016
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 31.3.2016
 • Značka:
 • K006991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Anton Moisés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: - -, - Bratislava – Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1977
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu: Zámocké schody 2/A, 81101 Bratislava
Kotakt na správcu : +421 911 543 129, martin.jacko@lansky.sk
Spisová značka správcovského spisu : 3K/2/2016 S 1483
Spisová značka súdneho spisu : 3K/2/2016
Druh podania : Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Martin Jacko, so sídlom Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava, správca úpadcu Mgr. Anton Moisés, trvale bytom Bratislava – Staré Mesto, zvoláva podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 04.05.2016 o 10:00 v priestoroch sídla správcu na adrese Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava.

Program schôdze:

 1. Otvorenie schôdze;
 2. Prezentácia veriteľov, resp. ich splnomocnených zástupcov;
 3. Správa správcu o doterajšom priebehu konkurzného konania úpadcu;
 4. Voľba zástupcu veriteľov;
 5. Rozhodovanie veriteľov o výmene správcu;
 6. Záver schôdze.

Veritelia sa preukazujú originálom výpisu z obchodného registra alebo overenou kópiou tohto výpisu a občianskym preukazom; veritelia – fyzické osoby sa preukazujú občianskym preukazom; zástupcovia veriteľov sa preukazujú naviac originálom príslušného plnomocenstva, resp. overenou kópiou tohto plnomocenstva.

JUDr. Martin Jacko, správca