Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 61/2016
 • Kapitola:
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Podanie:
 • Oznámenia správcov
 • Deň vydania:
 • 31.3.2016
 • Značka:
 • K006970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Krajliková - INA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: V.P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 279 170
Obchodné meno správcu: SKP, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen
Kotakt na správcu : +421 45 202 89 38, office@skpks.sk
Spisová značka správcovského spisu : 1R/12/2015 S1359
Spisová značka súdneho spisu : 1R/12/2015
Druh podania : Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Správca v súlade s § 128 ods. 5 ZKR zverejňuje znenie zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru:

ZÁPISNICA

z tretieho zasadnutia veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu:                             1R/12/2015

Spisová značka správcovského spisu:                  1R/12/2015 S1359

Dlžník:                   Ingrid Krajliková – INA

s miestom podnikania V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen

IČO: 48 279 170

Dátum:                  22.03.2016            

Miesto :                 V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen

Otvorenie:            16:15 hod.

Zoznam prítomných:

 1. František Kamenský
 2. Aktivity Šipkovský, s.r.o.
 3. AFARE, s.r.o., zastúpená na základe plnomocenstva
 4. Ingrid Krajliková – INA

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Prerokovanie a hlasovanie o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu
 3. Záver

Ad. 1

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal predseda v súlade s § 128 ods. 1 ZKR. Nakoľko boli na zasadnutí veriteľského výboru prítomní všetci jeho členovia, predseda skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.  Predseda veriteľského výboru konštatuje, že správca nevyužil svoje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí veriteľského výboru.

Ad. 2

Predseda veriteľského výboru informoval členov veriteľského výboru o zmenách zapracovaných do návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Následne bolo vykonané hlasovanie o predloženom prepracovanom návrhu reštrukturalizačného plánu.

Výsledok hlasovania:

ZA                           3 hlasy ((František Kamenský, Aktivity Šipkovský, s.r.o., AFARE, s.r.o.)

ZDRŽAL SA            0 hlasov

PROTI                     0 hlasov

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že návrh bol prijatý.

Veriteľský výbor prijal na zasadnutí Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

"Veriteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka Ingrid Krajliková – INA, s miestom podnikania V. P. Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen, IČO: 48 279 170 rozhodol o prepracovanom Návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka vyhotoveného dňa 07.03.2016 tak, že tento schvaľuje. Veriteľský výbor zároveň odporúča, aby účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať, hlasovali na schvaľovacej schôdzi za jeho prijatie. Za týmto účelom veriteľský výbor v zmysle § 144 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.“

Ad. 3

Predseda následne poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a zasadnutie ukončil.

 

František Kamenský

predseda veriteľského výboru