Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Konkurzy a reštrukturalizácie
  • Podanie:
  • Oznámenia súdov
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • K007051
Spisová značka: 40K/52/2014
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MIRO, s. r. o. v konkurze so sídlom Sládkovičova 573, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 323 730, uznesením č.k. 40K/52/2014-242 zo dňa 29.02.2016 povolil vstup obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a. s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 005, do konkurzného konania ako novému veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, a to v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 480,00 eur, ktorá je vedená v zozname pohľadávok pod č. D/1-1. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2016.
Autor
Okresný súd Trenčín dňa 23.3.2016
Mgr. Vladimíra Livinková,
Dlžník
Názov : MIRO, s.r.o.
IČO : 36323730
Adresa : Sládkovičova 573, Považská Bystrica 01701 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : Stanislava Binderová
IČO : 34656707
Adresa : Tatranská 299/25, Považská Bystrica 01701 Slovenská republika
Názov : MIRO, s.r.o.
IČO : 36323730
Adresa : Sládkovičova 573, Považská Bystrica 01701 Slovenská republika