Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 61/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 31.3.2016
  • Značka:
  • S000385
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Občianske združenie
Názov: Centrum praktického vzdelávania právnikov
Sídlo: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6, P. O. Box 313 6, 81000 Bratislava 1
IČO: 30788633
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 7846,50 Podpora účasti študentov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na prestížnych medzinárodných súťažiach (registračné poplatky a cestovné náhrady) – Jessup (Washington), ICC (Haag), PragueMUN (Praha), Mediácia (Londýn).
2 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 774,74 Nákup aktuálnej odbornej literatúry do Knižnice PraF UK.
3 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 9838,00 Vybavenie zrekonštruovaných učební Právnickej fakulty UK nábytkom a didaktickými pomôckami – učebňa 618 NB, zasadačka 209 SB.
Spolu: 18459.24