Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 120/2022

Obchodný register
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Oznámenia emitentov cenných papierov
Iné oznámenia
Dražby
Výroky audítorov k účtovným závierkam nadácií
Povinne zverejňované zmluvy
Upovedomenia exekútorov